Informació Prèvia i Política de Transparència

Informació Prèvia a facilitar al client.

1. L’activitat professional dels corredors/corredories d’assegurances està regulada en el Reial decret – Llei 03/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea, i entre altres, en l’àmbit de les assegurances privades, garantint així la protecció dels drets dels clients.
2. Perquè en prengueu coneixement, i als efectes legalment previnguts, l’informem que SOLERGASTÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.,

  • Compleix amb tots els requisits establerts en la Llei, estant inscrit/a en el Registre Administratiu de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances amb el número de clau DGPFAT J-115GC que pot Vd comprovar en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Hisenda de la Subdirecció General d’Entitats Asseguradores i Mediadors : https://economia.gencat.cat
  • Té subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de capacitat financera legalment establerta, tot això en compliment del que es disposa en l’artº 157.1, apartats f) i g).
  • Compta amb un departament d’atenció al client externalitzat, encarregat d’atendre i resoldre les seves queixes i reclamacions, a través de: Purificación Rubio Arteaga – C/ Marzo, 23 CP 02002 Albacete, amb correu electrònic atencionalcliente@e2kglobal.com i amb telèfons 967663901 / 902114913
  • Té establert el tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es preveu en l’article 5.1 EL 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • La remuneració percebuda per la seva activitat de corredoria revestirà únicament la forma de comissions.

3. La corredoria d’assegurances, actuant en nom dels seus clients, són els únics professionals facultats per a assessorar-lo des de la més estricta independència i imparcialitat, respecte de les entitats asseguradores. És per això, que les ofertes que sotmetem a la seva consideració han estat basades en una anàlisi objectiva i personalitzada, consistent a analitzar un nombre suficient de contractes d’assegurança oferts en el mercat en els riscos objecte de cobertura, de manera que pugui formular una recomanació personalitzada, atenint-me als meus criteris professionals respecte al contracte d’assegurança que entenc és més adequat a les seves necessitats. En conseqüència, totes les ofertes de productes que sempre sotmetem a la seva consideració, tenint en compte la informació que ens ha subministrat i les inquietuds que ens ha transmès, entenem són el/els producte/s que millor encaixa/n en les seves exigències i necessitats de client.

4. La corredoria informa igualment el client del contingut de l’article 21 de la Llei 50/1980, de Contracte d’assegurança, de manera tal que les comunicacions que el mediador cursi a l’asseguradora assortiran els mateixos efectes com si les realitzés el propi interessat (prenedor).

Política de Transparència en l’activitat de mediació d’assegurances per a l’oferta o
comparació de productes a través de situats web o altres tècniques de comunicació a
distància.

SOLERGASTÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L.,posa a la disposició dels usuaris el present document que té per finalitat plasmar la política interna de la Corredoria que garanteix la transparència de l’activitat de mediació en assegurances per a l’oferta o comparació de productes a través de llocs web o altres tècniques de comunicació a  distància, quant als criteris utilitzats per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores; les entitats asseguradores sobre les quals s’ofereixen productes i la relació contractual que mantenen amb la nostra corredoria; si aquesta relació amb les entitats asseguradores és o no remunerada i la naturalesa de la remuneració; si el preu de l’assegurança que figura al final del procés està o no garantit; i la freqüència amb la qual actualitzem aquesta informació.

1. Advertiments Generals
La informació recollida en el present lloc web no constitueix un compromís ni una recomanació contractual, quedant diferida la perfecció de la relació asseguradora a la subscripció de la pòlissa amb la companyia asseguradora i al pagament de la prima que el client vulgui contractar. Les condicions d’assegurament seran les establertes en el contracte d’assegurança. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 8 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de .

Contracte d’assegurança («BOE» núm. 250, de 17 d’octubre de1980), s’adverteix que si el contingut de la pòlissa difereix de la proposició d’assegurança o de les clàusules acordades, el prenedor del segur podrà reclamar a l’entitat asseguradora en el termini d’un mes a comptar des del lliurament de la pòlissa perquè esmeni la divergència existent. Transcorregut aquest termini sense efectuar la reclamació, s’estarà al que es disposa en la pòlissa.

2. Criteris utilitzats per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores
L’experiència demostra que és possible mantenir unes relacions fluides amb les entitats asseguradores. Serà primordial mantenir-les amb les Companyies de major solvència, a la recerca dels millors productes asseguradors i de la gestió més àgil i eficaç. Una vegada realitzat l’estudi dels diferents productes i entitats, hem negociat amb aquelles entitats asseguradores que poguessin encaixar millor en les necessitats dels nostres clients. Es tracta d’obtenir per al client la millor relació qualitat/ preu, sense oblidar una remuneració ajustada i d’acord amb l’esforç comercial realitzat i amb el servei a prestar.
Aquesta societat de corredoria d’assegurances ha formalitzat relacions mercantils –carta de condicions– amb aquella companyies que reuneixin els requisits necessaris, conforme als criteris de selecció recollits basats en les següents premisses:

  • Estudi de la situació econòmica mitjançant l’examen del Balanç de situació i el compte de Pèrdues i Guanys.
  • Estudi del condicionat de les pòlisses corresponents als Rams d’assegurança que siguin d’interès per a la societat, contemplant les cobertures, exclusions, franquícies, tarifes i restants condicionis, tant mercantils (generals, especials i particulars), com a tècniques i econòmiques, per a descobrir les més interessants per als clients amb vista a aconseguir la millor garantia possible amb els preus o tarifes més assequibles o proporcionades.
  • Informació, a través de revistes del sector, associacions professionals, col·legis professionals, organismes públics, etc., el més exhaustiva possible sobre la seva actuació en el mercat d’assegurança, examinand, de manera especial, l’atenció al client en el tractament de sinistres, celeritat en els tràmits, peritatge, resolució, etc., fins a la seva liquidació definitiva.

3. Les entitats asseguradores sobre les quals s’ofereixen productes en el seu web i la relació contractual
amb el distribuïdor
Realitzat un estudi exhaustiu en la selecció de les entitats asseguradores a través de les quals promocionem aquells productes que millor encaixin amb les necessitats dels nostres clients a través dels criteris anteriorment assenyalats, tenim subscrit carta de condicions sustentades en un contracte mercantil, sense afectació de la nostra independència professional amb les entitats següents: ARAG SE, ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL S.A.U
4. Si la relació amb les entitats asseguradores és o no remunerada i la naturalesa de la remuneració
La nostra activitat en la distribució d’assegurances és professional i, per tant, remunerada en règim de comissions, de conformitat amb el que es disposa en l’article 156.3 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Aquesta remuneració és efectuada per l’entitat asseguradora a la corredoria, per la qual cosa no constitueix un cost addicional al pagament de l’import de la prima a satisfer pel client a l’entitat asseguradora.
5. Si el preu de l’assegurança que figura al final del procés està o no garantit.
Els processos informàtics utilitzats per la corredoria en la selecció i consulta a les entitats asseguradores i en l’exercici comparatiu del producte més adequat a les necessitats requerides pel client, permeten obtenir una informació suficient de les característiques finals del mateix que permeten traslladar al client, en cada cas, el coneixement precís de si el preu ofert està garantit o si, per contra, constitueix un preu aproximat subjecte a un major coneixement de les singularitats del risc que es pretén assegurar.
6. Freqüència amb la qual la informació dels distribuïdors és actualitzada.
La contínua anàlisi de les entitats asseguradores que operen en el mercat espanyol d’assegurances i dels productes que s’incorporen a l’activitat de distribució exigeix que la nostra informació es trobi en permanent revisió, la qual cosa correlativament ens permet mantenir actualitzada la informació que facilitem a través de la nostra pàgina web.

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca